Legal


santa na sumbrero

ANG MGA SUMUSUNOD NA LEGAL NA PAUNAWA AY UMAAPAT SA IYONG PAGGAMIT NG LAHAT NG WEBSITE, MOBILE APPLICATION, AT IBA PANG MGA PRODUKTO AT SERBISYONG PAG-AARI, KINOTROLAHAN, PINAG-OPERASYON O HOSED (NGAYON MAN O SA KINABUKASAN) NG North Pole Communications, LLC DBA TALK TO SANTA ANDORATE MGA AFFILIATES, KASAMA NGUNIT HINDI LIMITADO SA TALKTISANTA.COM AT LAHAT NG KAUGNAY NA APPLICATION AT SERBISYO (KOLLEKTIBONG ANG "TTS SITES").

COPYRIGHT AT TRADEMARK NOTICE

Copyright © 2014 Talk to Santa. Lahat ng Karapatan ay Nakalaan.

Ang mga pangalan ng produkto, logo, disenyo, pamagat, salita o parirala na ginamit sa anumang produkto o serbisyo ng Talk to Santa, kabilang ang walang limitasyon, Talk to Santa.com, at ang logo ng Talk to Santa, ay pagmamay-ari ng Talk to Santa, mga tagapaglisensya nito, o ibang entity. Ang mga naturang trademark, service mark at trade name ay maaaring nakarehistro sa United States at internationally.

SOFTWARE:

Ang anumang software na ginawang available sa iyo sa pamamagitan ng pag-download sa alinman sa mga TTS Sites ay naka-copyright ng Talk to Santa at/o ng aming mga supplier. Ang paggamit ng software ay pinamamahalaan ng Mga Tuntunin ng Paggamit para sa site na ito at ang kasunduan sa lisensya ng end-user, kung mayroon man, na ibinigay kaugnay ng software.

MGA GUMAGAMIT NG GOBYERNO:

Mangyaring mag-click dito upang tingnan ang mga espesyal na abiso at disclaimer tungkol sa kasalukuyang Mga Licensor/Supplier ng TTS. Ang mga naturang notice at disclaimer ay bumubuo ng mahalagang bahagi ng Kasunduang ito.

3. TERM/FEES:

Ang anumang paggamit, pagdoble, o pagsisiwalat ng Pamahalaan ng Estados Unidos ay napapailalim sa mga paghihigpit na itinakda sa DFARS 252.227-7013(c)(1)(ii) at FAR 52.227-19.

PAUNAWA AT PAMAMARAAN PARA SA PAGHAHINGIN NG PAGLABAG SA COPYRIGHT

Ang "Mga Materyales ng User" ay nangangahulugang Nilalaman na ina-upload, isinumite, ipinamahagi o kung hindi man ay ginagawang available ng Mga User sa pamamagitan ng Mga TTS Site at/o sa pamamagitan ng Mga Serbisyo ng TTS, ngunit hindi kasama ang anuman at lahat ng Nilalaman ng TTS. Iginagalang ng Talk to Santa ang mga karapatan sa intelektwal na ari-arian ng iba at inaasahan ang lahat ng User na gagawin din iyon. Para sa mga paghahabol ng paglabag sa copyright na nauugnay sa Nilalaman ng TTS at/o Mga Materyal ng User, sisiyasatin ng Talk to Santa ang mga abiso ng paglabag sa copyright at magsasagawa ng mga naaangkop na aksyon sa ilalim ng Digital Millennium Copyright Act, Title 17, United States Code, Section 512(c)(2) .

Alinsunod sa mga kinakailangan ng Digital Millennium Copyright Act, Title 17, United States Code, Section 512(c)(3), ang nakasulat na notification ng inaangkin na paglabag sa copyright ay dapat isumite sa pamamagitan ng US registered mail sa aming Designated Agent gaya ng sumusunod:

Mga Reklamo sa Copyright
Makipag-usap kay Santa
Attn: Legal na Departamento
900 South Wiley Court
Superior, CO 80027

Upang maging epektibo, ang Notification ay dapat kasama ang sumusunod:

 • suriin Isang pisikal o elektronikong lagda ng isang taong awtorisadong kumilos sa ngalan ng may-ari ng isang eksklusibong karapatan na di-umano'y nilabag;
 • suriin Ang pagkakakilanlan ng naka-copyright na gawa na sinasabing nilabag, o kung maraming naka-copyright na gawa sa iisang online na site ay sakop ng iisang notification, isang listahan ng kinatawan ng naturang mga gawa sa site na iyon;
 • suriin Ang pagkakakilanlan ng materyal na sinasabing lumalabag o paksa ng lumalabag na aktibidad at aalisin o pag-access sa kung saan ay hindi paganahin, at impormasyon na makatwirang sapat upang pahintulutan ang service provider na mahanap ang materyal;
 • suriin Makatwirang sapat na impormasyon upang pahintulutan ang service provider na makipag-ugnayan sa nagrereklamong partido, tulad ng isang address, numero ng telepono, at kung magagamit, isang electronic mail address kung saan maaaring makipag-ugnayan ang nagrereklamong partido;
 • suriin Isang pahayag na ang nagrereklamong partido ay may magandang loob na paniniwala na ang paggamit ng materyal sa paraang inirereklamo ay hindi pinahihintulutan ng may-ari ng copyright, ahente nito, o ng batas;
 • suriin Isang pahayag na ang impormasyon sa notification ay tumpak, at sa ilalim ng parusa ng pagsisinungaling, na ang nagrereklamong partido ay awtorisado na kumilos sa ngalan ng may-ari ng isang eksklusibong karapatan na di-umano'y nilabag.

Counter-Notification sa Inaangkin na Paglabag sa Copyright
Alinsunod sa Mga Seksyon 512(g)(2) at (3) ng DMCA, kung ang isang paghahabol ng paglabag sa copyright ay iginiit laban sa iyo, maaari mong piliing gumawa ng counter-notification sa Itinalagang Ahente na tinukoy sa itaas. Ang naturang counter-notification ay dapat maglaman ng sumusunod na impormasyon:

 • suriin Ang iyong pisikal o elektronikong lagda
 • suriin Pagkilala sa materyal na inalis o kung saan hindi pinagana ang pag-access at ang lokasyon kung saan lumitaw ang materyal bago ito tinanggal o hindi pinagana ang pag-access dito;
 • suriin Isang pahayag mo sa ilalim ng parusa ng pagsisinungaling na mayroon kang magandang loob na paniniwala na ang materyal ay inalis o hindi pinagana bilang resulta ng pagkakamali o maling pagkakakilanlan; at
 • suriin Ang iyong pangalan, address, at numero ng telepono, at isang pahayag na pumapayag ka sa hurisdiksyon ng Federal District Court para sa pederal na distrito kung saan ka matatagpuan (ang estado ng Colorado, kung nakatira ka sa labas ng US), at ikaw ay ay tatanggap ng serbisyo ng proseso mula sa taong naghain ng paunawa ng paglabag sa copyright o isang ahente ng naturang tao.

Kung makakatanggap ang Talk to Santa ng wastong counter-notification, maaari nitong ibalik ang inalis o na-disable na materyal alinsunod sa Seksyon 512(g)(2) ng DMCA.

Pananagutan para sa Maling Pagkakatawan sa ilalim ng DMCA Pakitandaan na, sa ilalim ng Seksyon 512(f) ng DMCA, sinumang tao na sadyang maling kumakatawan

 • suriin ang materyal o aktibidad na iyon ay lumalabag, o
 • suriin ang materyal o aktibidad na iyon ay inalis o hindi pinagana nang hindi sinasadya o maling pagkakakilanlan

mananagot para sa mga pinsala, kabilang ang mga gastos at bayad sa mga abogado, na natamo ng pinaghihinalaang lumalabag, ng sinumang may-ari ng copyright o awtorisadong may-ari ng copyright na lisensyado, o ng isang service provider, na nasaktan ng naturang maling representasyon, bilang resulta ng pag-asa ng service provider sa naturang maling representasyon sa pag-alis o hindi pagpapagana ng access sa materyal o aktibidad na sinasabing lumalabag, o sa pagpapalit ng inalis na materyal o pagtigil sa pag-disable ng access dito.

Alinsunod dito, kung hindi ka sigurado kung lumalabag ang ilang materyal o aktibidad sa copyright mo o ng iba, mangyaring kumunsulta muna sa isang abogado ng copyright.

UULITIN ANG MGA NAGLABAG:

Para sa sinumang User na natukoy ng TTS, sa sarili nitong paghuhusga, ay paulit-ulit na lumalabag sa mga karapatan sa intelektwal na ari-arian ng third-party, wawakasan ng TTS ang kanilang mga account at/o mga membership, ayon sa sitwasyon, at pagbabawalan sila sa paggawa ng mga bagong account sa TTS.